ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'לז

ב"ה, חנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אהרן שי' בקר

שלום וברכה!

בהמשך להידיעה שקבלתי אודות חזרת מר לאה"ק ת"ו והפ"ש שמסר לאנשי שלומנו,

נעם לי לקבל עתה מכתבו בו כותב שדבר עם אישים בתוכן שיחתנו, וכלם הקשיבו לדברים בענין רב. והנני מודה למר על זה ומקוה שהיו דברים היוצאים מן הלב. ולא עוד אלא גם באותו חלק שיחתנו שלא הסכים מר אתי, ולא נגע זה במסירת הדברים כפי שאמרתים. ותודה גם על זה.

מתחילה הי' בדעתי לשאול את מר גם על דבר התגובה לדברי והתקוות שלי אודות כמה ענינים (אשר לדעתי מהכי חשובים הם לעמנו, גוי אחד בארץ, ארץ הקודש וחוץ לארץ גם יחד). אלא שבאה המציאות וענתה על כל פנים בנוגע לתגובת אחדים מהאישים אודותם כותב – להתגרות בגוי גדול ועוד יותר מאשר לפנים, והחרפת היחסים יותר מאשר עד עתה, ומוסיף והולך בזה, ושיחות מאחורי הפרגוד על דבר ויתור נוסף על ויתור וכו'.

בכל זה תקותי שאין זו תגובת הרוב במצב ההוה, ולכן תודתי מראש באם אדע האם היתה תגובה חיובית עכ"פ מהמיעוט של האישים אתם דבר. והרי בתקופתנו תקופת החילופים ותמורות וכו' המיעוט דיום זה אפשר שיהי' רוב מכריע מחר או מחרתיים.

תקותי אשר פירושו בסיום מכתבו נכון הוא, כוונתי להחתימה "ציון וירושלים השלמה" – היינו כפי שדברנו, שלילת שותפות גם כן, ובפרט אשר שותפות זו הרי היא של שלשה שותפים, זאת אומרת שנים נגד אחד. ולאחר שיחתנו ובפרט בעת שמחה הקשורה בתורה, תורת אמת, בודאי אין צורך להוסיף בזה.

ויהי רצון אשר מתאים לימי חנוכה אלו יתוסף באור לכל בני ישראל בכל מקום שהם, וכמאורע דימי חנוכה נצחון בני ישראל הנאמנים לה' ולתורתו על המתיוונים, ולחנך העם על כל השכבות שלו בחינוך של חנוכה (חנוך-ה) בכל נקודות האמורות.

בכבוד ובברכה.


נדפסה בספרו "עם הזמן ובני הדור" ע' 178. והוגהה ע"פ העתק המזכירות. וראה שם לתוכן האגרת. וראה גם אלבום "הרבי שלושים שנות נשיאות" ח"א ע' 166.

מר אהרן בקר חבר משלחת ישראל לאו"ם, ששוחח עם כ"ק אדמו"ר בעת ביקורו בבית-הכנסת ליובאוויטש בהקפות דליל שמחת-תורה שנה זו.

גוי אחד בארץ שמואל-ב ז, כג. ועוד.

שלילת שותפות כו' ראה גם לעיל אגרת י'ה, ובהנסמן בהערות שם.