ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'לח

ב"ה, חנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הד"ר זקש שי'

בית ח' אסף הרופא, דואר באר יעקב

שלום וברכה!

הנני בזה להביע הכרת תודה למר בעד שימת לבבו לכתוב לי חוות דעתו בנוגע . . .

ויהי רצון שיצליח בטיפולו של הנ"ל, בתוככי כל הפונים אליו לעזרה רפואית, ובפרט אשר כנראה גם מסגנון מכתבו זה הרי טיפולו הוא לא רק באופן רשמי בתור רופא הגוף אלא גם בקירוב הדעת וביחס לבבי וכו', אשר חלק הכי חשוב בזה להצלחת הטיפול. ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך באריכות דברים.

והרופא כל בשר ומפליא לעשות יצליח את מר בטיפול הגוף וגם בטיפול הנפש של הפונים אליו, כוונתי גם לנפש האלקית, על ידי החדרת ערכי היהדות ועניני', והזכות תעמוד לו גם להצלחה בעניניו הפרטיים.

בכבוד ובברכה.


הד"ר זקש: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תמא.

חלק הכי חשוב כו' ראה גם אגרת הנ"ל, ובהנסמן בהערות שם.

והרופא . . לעשות נוסח ברכת "אשר יצר", מברכות ס, ב.