ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'לט

ב"ה, חנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד ראש אמ"ן

אלוף אהרן שי' יריב

שלום וברכה!

הנני מאשר בתודה קבלת מכתבו, ונעם לי לקבל זה עתה ידיעה אשר נפגש עם ידידינו בארצנו הקדושה במסיבת חנוכה.

והרי משמעות מיוחדת למאורעות חנוכה בתקופתנו זו ובמצב ההוה, ובלשון התפלה אשר ה' מלך ישראל וגואלו מוסר "גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך". וההתחלה בזה, שבני ישראל אינם מתרשמים מהתעמולה של המתיוונים מבנ"י, ובלשון הכתוב דבקים בה' אלקינו, צור ישראל וגואלו, וה' אלקי ישראל מתהלך בקרב מחנם להצילם ולתת אויביהם לפניהם, ועד לקיום היעוד ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד.

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשורות טובות בכל הענינים אודותם מזכיר במכתבו.


אלוף אהרן יריב: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תשנו, ובהנסמן בהערות שם.

ובלשון התפלה נוסח "ועל הנסים" דחנוכה.

מלך ישראל וגואלו ישעי' מד, ו.

ובלשון הכתוב ואתחנן ד, ד.

צור ישראל וגואלו חתימת ברכת "אמת ויציב" בשחרית, מירושלמי ברכות פ"א ה"ו. טור או"ח הל' ק"ש סימן סו.

וה' . . לפניהם ע"פ לשון הכתוב – פ' שופטים כ, ד.

היעוד בחוקותי כו, ו.