ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מ

ב"ה, כ"ח כסלו, ג' דחנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לו היום:

בנועם ובתודה קבלתי ההזמנה להשתתף בחגיגת הגיע בנו גיל שיחי' למצות.

ויהי רצון שתהא בשעה טובה ומוצלחת, ובשמחה יקבל בנו עליו עול תורתנו הנצחית ומצותי', ובגאון ישא דגל היהדות, וכהוראות ימי החנוכה לא יתרשם כלל מהמתיוונים שבעמנו, ולא מעמי הארץ, כי האמת והצדק אתנו.

והשם צור ישראל יתן רבים ביד מעטים וכו' וישב ישראל לבטח בארץ ישראל ואין מחריד.

בכבוד ובברכת חנוכה מאיר ושמח,

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל בעתו. בברכת חנוכה שמח.

[mazkir1]מזכיר[/mazkir1]


נדפסה ב"התקשרות" גליון פג ע' 17 (בטעות נעתקה לעיל חכ"ה אגרת ט'תכג).

מר יצחק זוילי, כפר חב"ד.

רבים ביד מעטים וכו' כהלשון בנוסח "ועל הנסים" דחנוכה.

וישב ישראל . . ואין מחריד ע"פ לשון הכתוב – בחוקותי כו, ה-ו.