ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מב

ב"ה, ראש חודש טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בטח קבל מר מכתבי הקודם, עם המצורף אליו מאמר אדה"ז אשר הו"ל בקשר עם חג הגאולה די"ט כסלו.

וביחד עם כתיבת מכתבי זה, בקשתי את באי כח אנ"ש שבקרו כאן למסור למר אישית את ספר הערכים חב"ד, שזה עתה הביאוהו מבית הכריכה, שגם הוא הי' צריך להופיע לי"ט כסלו העבר. ובודאי גם זו לטובה.

ותענוג כפול לי בזה אשר יצא הדבר בהידור, נוסף על הידור הפנימי (התוכן) גם בהידור חיצוני.

כמדומה לי שהי' חלק למר בהגשת המענק מהקליימס קונפרנץ למען מפעל זה, ואם כן יתוסף גם בתענוג מר בראותו פרי עמלו.

בכבוד ובהוקרה ובברכת חנוכה מאיר וחודש טוב.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי הקודם . . מאמר אדה"ז דלעיל אגרת י'כח, ובהנסמן בהערות שם.

ספר הערכים חב"ד ראה גם לקמן אגרות י'מז ואילך. י'קכז. י'קל.

גם זו לטובה תענית כא, א. וש"נ.

כמדומה לי כו' ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תקכד, ובהנסמן בהערות שם.