ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מג

ב"ה, ראש חודש טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מר דב שי' אטינגר

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מי"ט כסלו, יום בשורה וסגולה וחג הגאולה, בו כותב מר אודות ההו"ל "ספר זכרון" וכו'.

ובודאי ידוע למר נוהג בית הרב, כוונתי למה שהונהג בבית ליובאַוויטש זה מכמה שנים, שאין משתתפים במאמרים ומכתבים וכדומה בספרי זכרון. וכמה טעמים בדבר, מובנים וכו'. ובודאי שם מר לבו לזה שלא השתתפתי אפילו ב"ספר הקן", ספר זכרון למלאות ק"נ שנה להסתלקות אדמו"ר הזקן, ועוד כיוצא בזה.

כיון שלאידך גיסא דוקא נכון להו"ל ספר זכרון, באם ייערך כראוי ויעטר כדרוש, בדברי תורה, נגלה ופנימיות התורה וכו', הרי בכגון זה ובנידון זה בפרט ישנם מכתבים בקשר עם גלוי המצבה של הרה"ג והרה"ח הרה"צ וכו' הרב"מ ז"ל אטינגר. כן מקום לצרף, וכמובן מקום מכובד, קטע מזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר המדבר אודותו ונדפס בקובץ התמים, אשר זה עתה הו"ל מחדש באה"ק ת"ו.

ויהי רצון אשר יצליחו השי"ת למלאות משאלות לבבו לטובה בההו"ל דספר זכרון להאברך דב הי"ד.

– אשר בכגון זה צריך עיון אם יש להרבות בתוארים לאחרי הזכרת "הי"ד", המורה שנפל על קידוש השם –

ובמיוחד אשר כפי מכתבו של מר כמה וכמה חדושי תורה בנגלה ובחסידות יופיעו בספר האמור.

מתאים לתוכן המכתב של מר, שלוח המענה שלי דחוף מהיר.

בכבוד ובברכה.


מר דב אטינגר: מצאצאי ר' ברוך מרדכי אטינגר מבאברויסק. אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תרנ.

ההו"ל "ספר זכרון" וכו' דובב שפתי ישנים (לזכרו של דב אטינגר שנפל בהרי חברון) – ירושלים, תשל"א.

נוהג בית הרב ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תשעח, ובהנסמן בהערות שם.

"ספר הקן" ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תקפג, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבים בקשר עם גלוי המצבה ראה לעיל חכ"ו ע' מז. וש"נ.

קטע מזכרונות . . המדבר אודותו נלקטו ונדפסו לאח"ז ב"אהלי ליובאַוויטש" גליון ד (שבט תשנ"ו) ע' 59 ואילך.