ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מד

ב"ה, זאת חנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בהתועדות יום הבשורה י"ט כסלו, גאולת רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נתקבלה הידיעה על דבר סידור ההתועדות והשתתפותם בהתוועדות י"ט כסלו, יום גאולת רבנו הזקן וגאולתנו ופדות נפשנו.

ויהי רצון שהתעוררות יום סגולה זה תומשך בכל ימות השנה ועד למעשה בפועל – שהוא העיקר: התחזקות בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובקיום המצות באור וחיות והתלהבות. וכל זה – באופן דמוסיף והולך, וכאחת ההוראות דימי חנוכה אלה,

ובמיוחד ע"פ תורת הבעש"ט אשר מכל דבר יש ללמוד מוסר השכל בעבודת האדם לקונו, ועאכו"כ אשר כן הוא בענין עקרי וכללי – חנוכה.

ועוד י"ל בזה:

ענין חנוכה. . .

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן


ד"ה ברוך שעשה נסים: נדפס לאח"ז באוה"ת חנוכה (כרך ה) ע' תתקנז, ב ואילך.

סו"ס ד: שם תתקסב, א.

יום הבשורה ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'תקסא.

מכתב אדה"ז: נדפס לאח"ז באג"ק שלו ח"א אגרת לח. וש"נ.

קונ' ח"י אלול, ה'תש"ג: סה"ש תש"ג ע' 155.

נדפסה כו' ולאח"ז באג"ק שלו ח"א אגרת קי.

למעשה . . העיקר אבות פ"א מי"ז.

דמוסיף והולך שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח סתרע"א ס"ב.

ענין חנוכה כאן בא המכתב כללי-פרטי הנ"ל י'לג.

זאת חנוכה ראה ד"ה ברוך שעשה נסים (ברוקלין, תשי"א) – לאדמו"ר הצ"צ – סו"ס ד ומסיים שיום ח' דחנוכה הוא ע"ד יום ח' דמילואים. עיי"ש.

יום הבשורה ג' י"ט לחודש כסלו . . יום בשורה (שו"ת מן השמים ס"ה. ולא פירש שם מהי הבשורה). ולהעיר אשר בשנת גאולת רבנו הזקן חל ג"כ י"ט כסלו ב"יום ג' שנכפל בו כי טוב" (מכתב אדה"ז. נדפס בבית רבי ח"א פי"ח). וכן הי' גם בשנת (ויום) ההסתלקות של הה"מ (קונ' ח"י אלול, ה'תש"ג רשימה א).

– ואף שהמאורע הי' כמה שנים לאחרי השו"ת מן השמים, גדולה מזה מצינו (לדעת הראב"ד בס' הקבלה) אשר הכתוב במגלת תענית (הועתק בטואו"ח סתק"פ) דמתענין בט' טבת ו"לא כתבו רבותינו על מה הוא" הוא "שכיוונו ברוה"ק" שביום זה (בשנת ד"א תתכ"ד) יהרג ר' יוסף הלוי הנגיד וכו'. ויש לבאר זה ע"פ מרז"ל דישנם ימי הטוב וימי הרעה (זח"א רד, א). ועפי"ז יש לבאר ג"כ מרז"ל מגלגלין זכות ליום זכאי כו' (תענית כט, א), וכן פי' תוד"ה יום (שם כט, ב) שרבים נתקשו בו. ועוד.

וגאולתנו ופדות נפשנו ראה אגה"ק של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע (נדפסה במבוא לקונטרס ומעין).

תורת הבעש"ט ס' השיחות קיץ ה'ש"ת ע' עג.