ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מה

ב"ה, ו' טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ב כסלו, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובכללות ענינם, הרי מבואר בספרים הק' אשר ההתחזקות בבטחון בהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית מוסיפה בברכת השם . . .

אין צורך לדבר עמי אישית, כי המענה – כנ"ל. וטוב יותר ומועיל – שהוצאות הנסיעה יתרום לצדקה בעירו. וה' יצליחם.