ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מו

ב"ה, ז' טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

ר' אברהם יצחק הכהן שי' המכונה פרופ' כץ

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך שלא קבלתי ממנו שום ידיעות בכלל ומפרסומיו בפרט – אשר בנוגע לידיעות אמנם דרשתי וקבלתי על ידי ידידינו המשותפים, משא"כ בנוגע לפרסומיו – היתה לי הפתעה נעימה ביותר לקבל הספר גנזי משנה.

והנה נוסף על עצם הענין לגלות גנזי תורתנו, ומשנת תנאים במיוחד, יש בזה גם כן ענין דהתנאה לפניו במצוות, שיצא בהידור וכו'.

ואם בכל התקופות מצווים לקיים התנאה לפניו במצוות, על אחת כמה וכמה בתקופתנו שהחיצוניות תופסת בה מקום רב, ויש כמה שהדרך למשכם לדבר טוב – ואין טוב אלא מים חיים דתורתנו – הוא להתחיל ביופי החיצוני. ולדכוותי' דמר לא נצרך אריכות בהאמור.

ויהי רצון שימשיך בפרסום תורתם של ראשונים, ומענין לענין באותו ענין יהי רצון שיצליח לגלות באחרונים תורתם של ראשונים אשר השקיעו מנפשם ומהותם בתורה שלהם; כוונתי לגלות במושפעיו – מושפעיו באופן ישר וגם בעקיפין – את המאור שבנפשם, אשר בני בניהם הם של ראשונים כמלאכים ועד לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, גילוי אשר יתבטא בחיי היום-יום [להוציא משיטת חוגים מסויימים במדינה זו אשר שלש פעמים (ימים) בשנה מוציאים ידי חובתם כל השנה], ועד למעשה בפועל.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. ספר לקחתי ואשיבנו, אשר ימים אלו יצא לאור כרך ספר הערכים של חב"ד ונשלח לו בפ"ע. ובודאי יענין את מר.


מצילום האגרת. נדפס גם ב"ספר היובל" לכבוד יובל הששים שלו (תל-אביב, תשכ"ט).

ר' אברהם . . כץ אגרות נוספות אליו – לעיל חח"י אגרת ו'תשלג, ובהנסמן בהערות שם.

גנזי משנה מהגניזה הקהירית (ירושלים, תש"ל).

דהתנאה . . במצוות ראה שבת קלג, ב. וראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תכו. וש"נ.

ואם בכל התקופות כו' ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'שצח.

ואין טוב וכו' ראה אבות פ"ו מ"ג.

ראשונים כמלאכים ראה שבת קיב, ב. וראה לקו"ש חט"ו ע' 281 הערה 14. וש"נ.

ספר הערכים ראה גם לעיל אגרת י'מב, ובהנסמן בהערות שם.