ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מז

ב"ה, ז' טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

ר' שלמה שי' טרשנסקי

שלום וברכה!

הרחמ"א שי' חדקוב מסר לי שכבר הודיע לכ' על דבר הופעת כרך א' של ספר הערכים של תורת חב"ד, ונשלח לו בפ"ע.

וכאן ההזדמנות להביע עוד הפעם תודתי על סיוע ועזרת כת"ר להו"ל ספר הכי חשוב זה, וכן שאר הספרים שהו"ל בעזרת מענק מועד הפצויים, והעומדים להו"ל בעזהשי"ת.

ויהי רצון אשר כהוראת ימי חנוכה דאזלינן מנהון יוסיף בפעולות טובות להפצת נר ואור, ואין אור (ונר) אלא תורה ומצוות, כמש"נ כי נר מצוה ותורה אור.

בכבוד ובברכה לאויוש"ט ולבשו"ט.


ר' שלמה טרשנסקי: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ג אגרת ח'תתקכט, ובהנסמן בהערות שם.

ספר הערכים כו' ראה גם לעיל אגרת י'מב, ובהנסמן בהערות שם.

ואין אור (ונר) אלא תורה ומצוות ראה תענית ז, ב. סוטה כא, א. שמו"ר פל"ו, ג. ובכ"מ.

כמש"נ משלי ו, כג.