ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מח

ב"ה, ז' טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

הרב מנחם שי' רקמן

שלום וברכה!

ימים אלה יצא לאור על ידנו כרך ראשון של ספר הערכים של תורת חב"ד ונשלח לכ' בפ"ע, ובודאי ימצא בו ענין ותוכן רב.

ובהזדמנות זו הנני להביע לו תודתי בעד הסיוע של מר בהשגת המענק להו"ל ספר זה וכן עוד מפרסומינו.

ויהי רצון שרבות בשנים ינצל היכולת שלו והשפעתו להו"ל ספרים בתורתנו הק' תורת אמת ותורת חיים, הנגלית והפנימית, וגם מתאים למה שנאמר זה ספר תולדות אדם – לפרסם ולגלות במושפעיו אשר (בנוסח אנשי כנסת הגדולה) יכירו שהיא חייהם ואורך ימיהם, כולל גם חיים בעולמנו זה הגשמי והחומרי, גילוי ופרסום שיביאם לחיי יום-יום על פי תורת אמת ועד למעשה שהוא העיקר.

בכבוד ובברכה.


הרב מנחם רקמן: אגרת נוספת אליו – לעיל חי"ז אגרת ו'רפ.

ספר הערכים כו' ראה גם לעיל אגרת י'מב, ובהנסמן בהערות שם.

שנאמר בראשית ה, א.

בנוסח דתפלת ערבית.

למעשה שהוא העיקר אבות פ"א מי"ז.