ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'מט

ב"ה, ח' טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מר נפתלי שי' הרצוג

תל אביב

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מח' חנוכה, בו כותב אודות ביהכ"נ החב"די בצפת ומה שמצא בו ועשה בזה.

ובודאי אין מקום להבעת תודה בזה, כי שכר מצוה מצוה, שעצם הענין הוא השכר הכי גדול. אבל רצוני להביע קורת רוחי ונח"ר על פעלו הטוב בהאמור, ובודאי הי' לדוגמא לאחרים שהיו בעת מעשה ולהדרים שם בפרט.

לתועלת הענין, ובראותי התענינות מר בזה, כדאי הי' שיתקשר עם ב"כ ש"ב הרה"ח וכו' הרע"ז שי' סלונים (ירושלים, שיכון חב"ד) אשר בקר כמה פעמים בצפת, וכיליד ירושלים ומנהל כולל חב"ד עמד גם בקשר עם העסקנים בצפת בענין ביהכ"נ הזה. ותודה מראש גם על טרחת מר האמורה.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. כתגובה לסיום מכתבו ע"ד מוצאו ממתנגדים וכו', בודאי ידוע גם למר אשר בעת שפרסמו ההתנגדות לחסידות וחסידים צירפו גם הטעם לההתנגדות, והוא החשש ששיטת החסידות תביא לקולות בקיום המצוות וכו' ועוד יותר מאשר קולא בעלמא, וכמבואר בהכרוזים והקו"ק דהתקופה ההיא.

זאת אומרת, אשר בעת מעשה הצהירו שבאם יתברר שהטעם אין לו יסוד וכו' ממילא בטלה ההתנגדות.

ולאחרי שעברו יותר ממאתים שנה, הנה קול המון, אשר מיהו חסיד זה שאינו מסתפק בהנחת זוג אחד של תפילין, אלא מחמיר גם להניח תפילין דר"ת, והוא מאריך בתפלה, ומחמיר בנוגע להוספת שבת, מקפיד בכשרות המאכלים ומדייק בהידור מצוות וכו' וכו'. והמסקנה בנוגע ל"התנגדות" ו"מתנגדים" מובנת.


שכר מצוה מצוה: אבות פ"ד מ"ב.

בעת שפרסמו ההתנגדות . . צירפו גם הטעם לההתנגדות ראה גם תו"מ – התוועדויות ח"ד ע' 190 ואילך. ועוד.

והקו"ק = והקול קורא.

מיהו חסיד כו' ראה גם תו"מ – התוועדויות חכ"ח ע' 130. חכ"ט ע' 297. ועוד.