ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'נ

ב"ה, י"ד טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

הרא"מ שי' הסופר

שלום וברכה!

מכתבו מיום א' מקץ זה עתה נתקבל, וכיון שנתאחר קצת דרך הילוכו והענין כנראה דחוף נשלח המכתב מהיר דחוף ג"כ.

בנוגע להצעת המשרה בקשר עם הרעזידנשל קולג' שעומד להפתח בשנת תשל"ב, אשר כנראה יחסו לההצעה וכן יחס ידידיו וכו' חיובי הוא, שלכן הנני מהסס קצת במענה שלי, שהרי לדעתי כשרונו המיוחד במקצוע שלו בשטח המדע דורש התרכזות, לנצל כשרונו במילואו, שעל ידי זה יוכל להרים קרן היהדות, כי בתקופתנו בפרט כשרואים ושומעים שאחד שמצטיין בשטח מדעי באופן מיוחד והוא ממתי מספר בחכמה זו בכל העולם, וביחד עם זה מדייק בתורה ומצוותי' בהידור ומחנך בני ביתו באופן זה וכו', הרי יש בזה קידוש השם ברבים וחיזוק היהדות דרבים וכו'.

הסברה שמשרה זו תדרוש רק חלק מזמנו, הרי כפי שרואני מהתכנית הלואי אשר כל היום יספיק למילוי התפקיד כדבעי, כוונתי להשפיע על הנמצאים שם באופן הרצוי וכו'.

ואולי יש למצוא פתרון אם ימצאו מועמד מתאים לתפקיד וכ' יהי' רק המפקח וכדומה, וכמובן שיהי' באופן שיהי' המועמד מוראו עליו ויעשה רצונו דמר.

בכבוד ובברכה.


הרא"מ הסופר: אגרת נוספת אליו – לעיל אגרת ט'תתקצט.