ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'נג

ב"ה, כ"א טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נג"מ זי"ע.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

ובטח השתתף (וישתתף ביתר שאת) במבצע תפילין. וה' יצליחם.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר

לע"ע לא מצאתי שמו בין רשימות המתעסקים: בהפצת המעיינות, במבצע תפילין, בפעולות צאגו"ח, במבצע שמורה וכו' וכו' – ובכל משך הזמן שהעתיק לירות"ו!!

האומנם אלו הן התוצאות מלמדו זמן בתו"ת?


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' קמ.

במבצע תפילין ראה גם לעיל אגרת י'כ (ע' לא), ובהנסמן בהערות שם.