ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'סא

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הדיין אברהם שי' רפופורט

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מכ"ב בטבת, עם המצ' אליו, וכן שני ביכלעך חסידות. ות"ח ת"ח על טרחתו לשלחם לכאן.

בעת רצון אזכיר את אחיו וב"ב שיחיו מתאים לכתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה,

בפרט שמתקרבים אנו ליום סגולה, יו"ד שבט, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שידוע מס"נ שלו והתקשרותו לכל אחב"י הנמצאים במדינה ההיא, וביחוד לאלה שממשיכים והולכים בדרכיו ועושים רצונו, שלפי ששמעתי הרי אחיו שי' הוא למופת בזה.

ויתן השי"ת שכמו שהעביר כת"ר הבקשה כן יוכל לבשר בשורות טובות בזה ועד להתראות אישית בשמחה וטוב לבב עם אחיו וב"ב שי'.

בכבוד ובברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 160 ואילך (ושם, גם מכתבו של הנמען).

הדיין אברהם רפפורט אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תפח. לקמן אגרת י'קצב. י'רצט (ע' שב).

אחיו וב"ב ששהו מאחורי מסך הברזל.

הבקשה ליציאת אחיו מברה"מ.