ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'עב

[יו"ד שבט, ה'תשל"א]

1) מצו"ב ב' סידורים בשביל הבנות תי'.

מהר"א שי' וואלף תקבל – 720 ל"י להוצאות המשלוח מנות להאלמנות וילדיהן שי' – כפי שדברנו.

2) בל"נ אענה על השאלות שבמכ' אלי' במכ' אלי', ועל המכ' שאלַי בכתב (המכ' יושלחו על שמך: 1) אין כתובת במכ'. 2) בודאי תשמחנה לקבל המכ' על ידך מאשר ע"י הדואר. 3) אולי תבקשנה ביאור נוסף ותוכל לבאר[)].

ות"ח מראש על: 1) הטרחא בכ"ז. 2) שעי"ז יש לי הזדמנות לאחל להנ"ל כ"ט וכו'.

3) מצו"ב המכ' ששייכים רק לה.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מיו"ד שבט ה'תשל"א, אל מרת שפרה יהודית מרוזוב, כפר-חב"ד, שעסקה רבות עם אלמנות ויתומי המלחמות. אגרות נוספות אלי' – לעיל חכ"ו אגרת ט'תש, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'צז. י'קכו (ע' קלב). י'רנב.

תקבל – 720 ל"י ראה גם לקמן אגרת י'צז בסופה.

בל"נ אענה על השאלות שבמכ' אלי' במכ' אלי' = שבמכתבים (ששלחו אתה האלמנות מאה"ק) אלי' (על שמה), אענה במכתב (כללי) אלי'. – ראה לקמן שם. וש"נ.

ועל המכ' שאלי בכתב לכל אחת מהאלמנות שכתבו ישירות על שם כ"ק אדמו"ר, יענה במכתב פרטי אליהם (ראה שם).