ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'עו

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לניצול כשרונותיו כדבעי ועוד ועיקר – לשידוך טוב בקרוב,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. ת"ח על כתבו בפרטיות – לפי ערך – ע"ד אנ"ש שי' בירות"ו וכו'. אבל דא עקא שבכל כגון זה צ"ל התיקון והשיפור ע"י אנ"ש עצמם [עכ"פ – לאט לאט] וא"א לעשות זה ע"י פקודות וע"י מכתבים וכו'. מכתב צ"ל בתור התעוררות ועידוד בכ"ז מזמן לזמן כו' – וזה כמובן עשיתי וכמה פעמים (לצערי – לע"ע לא ראיתי תוצאות). כיון שנמצא על אתר – בטח יעורר עוה"פ ועוה"פ בכ"ז, ויה"ר שסוף סוף תחול הזזה ממשית לטוב וכו'.


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' קצד ואילך.