ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'עז

[י"ד שבט, ה'תשל"א]

כמענתי מאז – בכל כיו"ב אין כדאי להעמיד ע"ד יחיד או שנים כ"א ע"פ מש"נ ותשועה ברוב יועץ ולכן יתייעצו בכל הנ"ל עם עסקנים יר"ש שבכאן.

להחזיר המצו"ב.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מי"ד שבט ה'תשל"א. והוא למו"ה אברהם קארפערד – מזכיר ארגון "טהרת ישראל".

כמענתי במענה על שאלתם שמארגנים "סמינר" לכמה ימים בו ידובר על עניני גרים וגירות ואיך לחיות כיהודי, ומבקשים עצה על איזה ענינים לדבר וכו'.

מש"נ משלי יא, ד. כד, ו.