ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'עח

ב"ה, י"ט שבט, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ד' שבט.

הספר המשך תרס"ו – נשלח לו בפ"ע.

אכפול עוה"פ הערתי בקשתי ע"ד המשך הר"ד שהתחיל בו וכו' וגודל הענין בודאי אין צריך ביאור כלל לדכוותי'.

בברכה לבשו"ט בתוכן מכתבו,

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ב ע' 273.

מו"ה יעקב לנדא. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'כ (ע' ל), ובהנסמן בהערות שם.

הספר המשך תרס"ו שיצא לאור זה עתה (קה"ת, כ"ף מרחשון, תשל"א).

המשך הר"ד ראה גם אגרת הנ"ל.