ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פ

ב"ה, כ' שבט, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר מרדכי ורעיתו רבקה שיחיו גובר

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש מהם על ידי ידידנו מר דב שי' ריקמן, ובקורת רוח מיוחדת הנני מאשר קבלת הספרים שהביא אתו (ספר האחים, רק שביל, אל משואות לכיש) מאת מרת רבקה תחי'.

ברם זה זמן רב ששמעתי אודותם והספרים שהו"ל, ואף על פי שאיני זוכר אותם מיקטרינוסלב – הרי זה ענין שגורם ליותר קירוב ומעורר הרצון לדעת מהנעשה אתם וכו'.

ידוע מאמר חכמינו ז"ל שבשלשה דברים האדם ניכר, בכיסו בכוסו ובכעסו. ויש להוסיף שמי שחונן בלשון עט סופר מהיר הרי אפשר להכירו גם באופן זה ואולי עוד בפנימיות יותר, כיון שביצירה ספרותית נשקפת תכונת נפש המחבר והשקפת עולמו.

תקותי שאם יהיו פרסומים גם להבא, ישלחו לכאן ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' פט ואילך.

מר מרדכי . . גובר אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'רא.

ספר האחים תל אביב, תשכ"ז.

רק שביל רמת גן, תש"ל.

אל משואות לכיש תל אביב, תשכ"ט.

שאיני זוכר אותם ראה גם אגרת הנ"ל.

מאמר חכמינו ז"ל תנחומא קרח יב.

בלשון עט סופר מהיר ע"פ לשון הכתוב – תהלים מה, ב.