ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פא

ב"ה, כ' שבט, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב ד"ר זרח שי' ורהפטיג

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת מכתבו מכ"ג בטבת, עם המצורף אליו. והנני מודה לו עבור שימת לבבו לשלחו לי. ותקותי שגם להבא יעשה כן ות"ח מראש.

בהמשך לענין האמור, קבלתי בינתים עתונות וכדומה בענין הנ"ל. ומצו"ב תדפיס אף על פי שבודאי ידוע זה למר בלעדי זאת.

בכבוד ובברכה.


הרב ד"ר זרח ורהפטיג: אגרות נוספות אליו – לקמן אגרת י'קע. י'שלז. י'שצו.