ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פב

ב"ה, כ' שבט, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

תלמידות ביה"ס וסמינר "בית רבקה" בכפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

קבלתי מכתבן (בלי תאריך) עם המצו"ב תרומת התלמידות שרחש לבן דבר טוב לתרום לצדקה לעילוי נשמת חמותי הרבנית הצדקנית ע"ה.

וכיון ששקולה צדקה כנגד כל המצוות, יהי רצון שזכות מצוה גדולה זו יעמוד לכל אחת ואחת מהנודבות למילוי משאלות לבבן לטובה בכל הענינים שכותבות, בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובפרט שתזכינה לשאת בגאון שם אמותינו שרה רבקה ורחל ולאה הנקרא עליהן, מתאים למשאת נפשו ורוחו של מייסד "בית רבקה", כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויהי' תוכן כברן, תוכן רצוף אהבה, ואהבת לרעך כמוך, להיות דוגמא חי' לשאר בנות ישראל.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


באותו יום נשלחה גם אגרת מהרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה זי"ע:

לכבוד הנהלת ביה"ס "בית רבקה"

והתלמידות ה' עליהם יחיו

ברכה ושלום!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבם עם המצו"ב מפעולות התלמידות לעילוי נשמת אמי מורתי הרבנית זצ"ל הכ"מ.

תרומתן נמסרה לקרן גמילות חסד ע"ש אמי הרבנית שנוסדה על-ידי נשי חב"ד.

ויהי רצון שזכות הצדקה תעמוד לכל אחת ואחת מהמתנדבות למילוי משאלות לבבן לטובה, ומכאן ולהבא יהיו רק ענינים של שמחה לעשות טוב וחסד תמיד כל הימים.

בכבוד ובברכה.

ששקולה צדקה כנגד כל המצוות ב"ב ט, א. ירושלמי פאה פ"א ה"א. וראה תניא פל"ז (מח, ב).

ויהי' תוכן כברן ראה ברכות כח, רע"א. יומא עב, ב. ועוד.

תוכן רצוף אהבה ע"פ לשון הכתוב – שה"ש ג, יו"ד.

ואהבת לרעך כמוך קדושים יט, יח.