ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פג

ב"ה, יום שלישי שהוכפל בו כי טוב,

פ' אם כסף תלוה את עמי,

שנת כי תשא את ראש בני ישראל

ברוקלין, נ.י.

הנהלת חברת גמילות חסדים שומרי שבת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ביום סיום וחותם בתר שבתא דפ' מתן תורה – אשר תחלתה גמ"ח וסופה גמ"ח –

אאשר בנועם קבלת ההודעה אשר במוצש"ק פרשת אם כסף תלוה את עמי, פ' שקלים –

אשר סיום וחותם קרה"ת שבה הוא: כי תשא גו' לכפר על נפשותיכם וידוע מחז"ל: אמר משה לפני הקב"ה במה תרום קרן ישראל א"ל בכי תשא (צדקה),

תתקיים האסיפה השנתית של החברה והמלוה מלכה, סעודתא דדוד מלכא משיחא, כמנהגם הטוב מדי שנה בשנה –

ויהי רצון שתהא בשעה טובה ומוצלחת ולהוספה על כל אלו הפעולות דשנים שעברו ועלי' בכ"ז – וכפי הציווי (שהוא גם נתינת כח): מעלין בקודש.

ובודאי עושים ויעשו בכ"ז גם להבא – באופן דהמפייסו, בסבר פנים יפות ובשמחה (וכההוספה בטושו"ע) ובטוב לבב, אשר ע"י כ"ז "מרנין לב" הזקוק לגמ"ח ומרומם רוחו, כנראה במוחש,

והרי כל האמור עיקר הוא בצדקה ובפרט בגמ"ח.

ויה"ר אשר כ"ז ימהר עוד יותר קיום היעוד אשר תרום קרן ישראל ותרום קרנם בכבוד,

וגדולה צדקה (וגמ"ח) שמקרבת את הגאולה וכנ"ל – מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה – בסבר פנים יפות ובשמחה ובט"ל כי – כימי צאתך מארץ מצרים – בני ישראל יוצאים ביד רמה,

כי שומע אל אביונים הוי' גו' אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה.

בכבוד ובברכת הצלחה בכהנ"ל ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

מצו"ב השתתפותי, בל"נ.


נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' ב345 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מכתב נדפס לאח"ז באג"ק שלו ח"א אגרת מח.

בהשיעור חומש משפטים כב, כד.

העבט תעביטנו פ' ראה טו, ח.

ד"ה אם כסף תלוה, תרכ"ט: סה"מ תרכ"ט (הוצאת תשנ"ב) ע' סט ואילך.

כי תשא את ראש בני ישראל תשא ל, יב. וראה לקמן אגרת י'קיט הערה ד"ה כי תשא.

לכפר על נפשותיכם תשא שם, טו.

הציווי . . נתינת כח ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

ילכו מחיל אל חיל תהלים פד, ח.

ס' המאמרים תש"ט ולאח"ז באג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' לה.

ותרום קרנם בכבוד ע"פ לשון הכתוב (תהלים קיב, ט) פזר נתן לאביונים גו' קרנו תרום בכבוד.

מדה כנגד מדה סנהדרין צ, סע"א. וראה סוטה ח, ב ואילך.

שכמה פעמים ככה ראה סוטה יא, א ובתוס' שם ד"ה מרים (מתוספתא). סנהדרין ק, ריש ע"ב. פרש"י עה"פ תשא לד, ז. ועוד.

כימי . . מצרים מיכה ז, טו.

בני . . רמה בשלח יד, ח.

תהלים . . סט הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן אשתקד – ראה הנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

יום . . טוב ראה אור התורה בראשית לג, א ואילך. שם משפטים (א'קנז. א'קסא ואילך).

שהוכפל . . טוב ראה קדושין מ, א. פיה"מ להרמב"ם פאה פ"א מ"א. מכתב כ"ק אדנ"ע בס' המאמרים תש"ט ע' יח [השני]).

אם כסף בהשיעור בחומש (בשיעורי חת"ת) דיום זה.

אם כסף תלוה יכול רשות ת"ל העבט תעביטנו כו' (ראה שו"ע אדה"ז ריש הל' הלואה. ושם לפני זה) מצות עשה להלוות. וראה סהמ"צ להרמב"ם מ"ע קצז. ולבה"ג – העבט תעביטנו מצוה מיוחדת והלואה לעני לחוד. וכבר העירו באחרונים מכתובות (סז, ב). ואכ"מ. וראה ג"כ ד"ה אם כסף תלוה, תרכ"ט.

סיום . . שבתא פסחים קו, סע"א.

תחלתה . . גמ"ח סוטה יד, א.

לכפר על נפשותיכם ראה [פירוש המלות] מהדו"ב לאדמו"ר האמצעי סק"ז גודל ענין כפרה זו וכו'.

אמר משה . . תשא (צדקה) ב"ב (י, ב) ובפרש"י שם. ועיי"ש במפרשים שהעירו מהי שאלת משה בזה דוקא וכו' וכן – ההמשך והשייכות לשאלו את שלמה (שלאח"ז בש"ס) ועוד.

סעודתא . . משיחא סי' האריז"ל ובכ"מ.

מעלין בקודש ברכות (כח, א) וש"נ. ולהעיר ממחז"ל ת"ח כו' ילכו מחיל אל חיל (ברכות בסיומה).

דהמפייסו ב"ב י, ב.

בסבר . . לבב רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ד. טושו"ע חיו"ד סרמ"ט ס"ג-ד.

מרנין לב ראה רמב"ם שם.

עיקר . . ובפרט ראה ס' המאמרים תש"ט ע"ד [השני].

ותרום קרנם בכבוד ראה לקו"ת אמור לד, ד. וראה אגה"ק סוס"ג. ד"ה פזר נתן, תרמ"ב. ד"ה פזר נתן תרצ"ב (בס' הקונטרסים ח"א רכא, א [ואילך. סה"מ תרצ"ב ע' עדר ואילך]).

וגדולה . . הגאולה ב"ב י, א.

צדקה . . שמקרבת דרגות בזה יל"פ ע"פ משנ"ת בלקוטי לוי יצחק לתניא ע' מ ואילך.

כי שומע . . בה תהלים בסיום וחותם מזמור סט.