ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פו

[תחלת אדר, ה'תשל"א]

הרב זוין.

קבלתי היום מכתבו ונבהלתי לתוכנו שכאילו יש סברא להתיר וגם בסיטוניות גיור וינה. והנה מספר מהמגויירים לא ידעו כלל שזהו ענין בדת וסברו שזהו חלק מהפורמאַליטעטין לקליטה נוחה באה"ק.

ומספר מהנ"ל לא ידעו שצריכים לצאת או שלא קבלו עליהם לצאת מדתם הקודמת והביאו צלמיהם עמם.

וגם בנוגע להשאר, בחלקם לא הי' איש נוכח בהטבילה ובחלקם היו נוכחים רק בתור עדות וגם בהשאר המגיירים באופנים כהנ"ל גרועים מהדיוטות וכו'.

בכבוד ובברכה,

מנחם שניאורסאהן


מברק זה ושנים שלאחריו הם למו"ה רש"י זוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'יב, ובהנסמן בהערות שם.

בדף המצורף למברקים, כותב כ"ק אדמו"ר:

כותב בטלגרמעס נפרדות – בכדי מען זאָל ניט אָנחאַפּן זיך בענין אחד ולהַשכיח השאר.

נמסרים גם ע"י הטלפון – כיון שכנראה הענין נחפז.

גיור וינה ראה גם ב' האגרות שלאח"ז. י'קכח. י'קע.