ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פז

[תחלת אדר, ה'תשל"א]

הרב זוין.

במענה למכתבו,

אפילו באם הי' מקום להיתר מטעם בדיעבד (שלדעתי במברקי הקודם בנידון זה אינו),

הרי במצב ההוה ישמש היתר לכל גיור (כולל הריפורמי) שבאה"ק ושבחוץ לארץ שבעבר, וכן יפרוץ פירצה רבה על להבא שכל הרוצה יגייר ויאמר בדיעבד הוא. ולא תועיל כל הסתייגות, ובמכל שכן שאפילו הסתייגות מבוססת אינה מועילה כנראה במוחש.

בכבוד ובברכה,

מנחם שניאורסאהן


במברקי הקודם: דלעיל אגרת שלפנ"ז.