ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פט

ב"ה, ד' אדר, תשל"א

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס כו' מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

ג' המברקים ודאי נתקבלו בעתם. ויצאתי הפעם מגדרי – לציין נקודות התורפה ע"פ הלכה (ברורה – לדעתי) בנדון לכת"ר וחבריו שי' רבנים מובהקים וכו' בהוראה –

כי מילתא דתמי' וכו' ראיתי במכ' הררא"ח שי' גליצנשטיין ואולי הי' הניסוח שלא בדיוק.

ולהשלמת הענין הנני להוסיף בזה – שבכלל בנדו"ז (אפילו באם לא היו הענינים שציינתי במברקי הא' והב', אף לא אחד מהם)

אין כאן הענין דבדיעבד – מכמה צדדים, ואין כת"ר זקוק לציון מדילי – שהרי ביארם בעצמו באר היטב באנציקלופדיא תלמודית מע' דיעבד [אפשר לתקנו, עושין הדבר בסיטוניות (וע"פ ביצה (טז, ב): י"ל דגרוע מלכתחילה, כ"א פושע הוא), כו"כ דיעבד כאחת, העומדים בראש לא היו זקוקים להתראה (כ"א בטחו – ובטוחים גם עתה – שיסתיים כמו בענין שליט, ר"ל] וש"נ בפרטיות.

בכבוד ובברכה.


מו"ה שלמה יוסף: זוין.

ג' המברקים דלעיל אגרות י'פו-פח.