ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'צ

ב"ה, ה' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

האברך מרדכי זאב הכהן שי'

שלום וברכה!

במענה לשאלתו במכתבו מיום כ"ד שבט,

באם זה בהסכם הוריו שי', יסע לכאן דרך ארצנו הקדושה לראות אחותו וגיסו שי'.

ובעת רצון אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


האברך מרדכי זאב: גוטניק.