ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'צג

ב"ה, ז' אדר שנת כ"י תש"א

את ראש בני ישראל

ברוקלין, נ.י.

בוגרי בתי ספר למלאכה – החב"דיים בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק רב נתקבלו מכתביהם עם המצורף אליהם פרטי-כל וכו'.

ויהי רצון שחפץ הוי' בידם יצליח להפיץ היהדות בכלל והמעינות בפרט בכל מקום שידם מגעת, ובמיוחד בתוככי בוגרי בתי ספר החב"דיים, הם ומשפחותיהם שיחיו. והרי הובטחנו שדברים (ופעולות) היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם.

ומענינא דימים אלו – שיהי' ליהודים אורה ושמחה וששון ויקר, כדרשת חכמינו ז"ל אורה זו תורה, ושמחה זה יום טוב, וששון זו מילה, ויקר אלו תפילין, נוסף על פשוטו של מקרא (שאין מקרא יוצא מידי פשוטו) אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטם.

בכבוד ובברכה לימי פורים שמחים ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


שחפץ . . יצליח: ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

הובטחנו ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

ליהודים . . ויקר אסתר ח, טז.

כדרשת חכמינו ז"ל מגילה טז, ב.

שאין . . פשוטו שבת סג, א. וש"נ.