ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'צה

ב"ה, ז' אדר תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת האדא רייזל תחי'

ברכה ושלום!

מכתבה והמצו"ב נתקבל.

וכיון שנכנסנו לחודש אדר, חודש מוצלח לכל ישראל, יהי רצון שיסתדרו כל הענינים בטוב ותוכל לבשר טוב ולקיים הציווי משנכנס אדר מרבין בשמחה.

והרי חשיבות מיוחדת לנשי ובנות ישראל בקשר עם ימי הפורים הבע"ל, כמו שמוכח מזה שהמגילה לא נקראת על שם מרדכי, אף שהי' מראשי וגדולי ישראל בימים ההם, וגם לא על שם מרדכי ואסתר ביחד, כי אם על שם אסתר בלבד – מגילת אסתר.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ולשמחת פורים,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

האדא רייזל רסקין, קזבלנקא. אגרת נוספת אלי' – לקמן אגרת י'קנח. י'תכד.

חודש מוצלח לכל ישראל ראה תענית כט, ריש ע"ב. מג"א או"ח סתרפ"ו סק"ה.

הציווי תענית שם, סע"א. מג"א שם סק"ו.

שהמגילה . . על שם אסתר בלבד ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תרנח, ובהנסמן בהערות שם.