ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'צו

ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מר אריאל שמעון שי' אטינגר

רח' הבנים 14, רמת גן

שלום וברכה!

מכתבו הגיעני באיחור, ובעת רצון אזכירו ואת בני ביתו שיחיו למילוי משאלות לבבו לטובה בענינים שכותב.

ויהי רצון שינצל כל אפשריותו במשרתו הכי אחראית לטובת עם ישראל, גוי קדוש בארץ הקודש, ובנקודה הפנימית, שיהי' מתאים לדברי תורתנו הקדושה – כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והי' מחניך קדוש. וידוע מאמר חכמינו ז"ל הבא לטהר (ועל פי דיוק אדמו"ר הזקן לטהר תרתי משמע: לטהר עצמו ולטהר אחרים) מסייעין אותו, ומקבל סיוע מיוחד מה' אלקי צבאות.

כבר מלתי אמורה בכגון זה, שסגולה מיוחדת בדיוק קיום מצות תפילין בכל אחד ואחד מעמנו בני ישראל, ועל אחת כמה וכמה אלה הנמצאים בצבא. ואמרו חכמינו ז"ל בפירוש הכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך – אלו תפילין שבראש, זאת אומרת שקיום יעוד זה קשור במיוחד בקיום מצות תפילין.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.


כי ה' אלקיך . . והי' מחניך קדוש: תצא כג, טו.

מאמר חכמינו ז"ל ראה שבת קד, סע"א. יומא לח, סע"ב.

דיוק אדמו"ר הזקן לקו"ת דרושי שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה (פט, ד ואילך).

מצות תפילין ראה גם לעיל אגרת י'כ (ע' לא), ובהנסמן בהערות שם.

ואמרו חכמינו ז"ל ברכות ו, א. וש"נ.

הכתוב תבוא כח, יו"ד.