ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'צז

ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת שפרה יהודית תחי'

ברכה ושלום!

מצו"ב מכתבַי-מענה להמכתבים שהביאה, לאלו שכתבו אלי. וכיון שמכירה את הכותבות אישית, בודאי אם נצרך תוספת ביאור למישהי, תמצא המלים המתאימות לכך. ומה טוב אם תודיע בפרטיות התגובה מצד כל אחד ואחת בנוגע להשאלות והתשובות וכו'. וגודל המצוה לעודד ולחזק את רוחן בודאי למותר להאריך.

ואשר לאלו שכתבו על שמה, הנה על פי הנהוג מצויין המענה בגליון בפני עצמו, ות"ח מראש בעד מסירתן להן.

ובחודש סגולה זה שמרבין בו בשמחה ונקודתו שליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, יהי רצון שיקויים כן יהי' לנו ולכל ישראל, כפשוטו של הכתוב וכדרשת חכמינו ז"ל אורה – זו תורה וכו', אשר זה בזה תלוי.

בברכה להצלחה מופלגה ולבשורות טובות בכל האמור.

הזוג תפלין תבקש ותקבל אצל הרב ליבוב שי' (כשתראה לו המכתב).

הכסף – אצל הרב וואלף שי'.

למרת שורצבוים תי' – נכתב גם בנפרד.


מרת שפרה יהודית: מרוזוב (גולומבוויטש). אגרות נוספות אלי' – לעיל י'עב, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי מענה כו' דלקמן אגרות י'צט-י'קא.

בגליון בפ"ע דלקמן אגרת י'צח.

שליהודים היתה גו' וששון ויקר אסתר ח, טז.

וכדרשת חכמינו ז"ל מגילה טז, ב.

נכתב גם בנפרד דלקמן אגרת י'קב.