ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'צח

ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

א. ש.

להודיע השמות שלה, ילדה ודבעלה שי' (בצירוף שם האם שלהם) ואזכיר על הציון שהשי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובקל ותלד זרעא חייא וקיימא בעתה ובזמנה כשורה ובנקל. מהנכון אשר יבדקו את התפילין של בעלה והמזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין.

ב. ר.

להודיע השמות ודילדי' שי' (בצירוף שם האם) ואזכיר על הציון.

ב. ח. ע.

להודיע השמות שלה, דילדי', אחי' וזוג' שי' (בצירוף שם האם) ואזכיר על הציון.

ב. ש.

להודיע גם שם אמה ואזכיר עה"צ.

ג. ס.

להודיע גם שם אמה ואזכיר עה"צ.

ג.

להודיע השמות של כל אלה שמבקש ברכה עבורם (בצירוף שם אמם) ואזכיר עה"צ.

ג. א.

להודיע השמות (ודבתה) (בצירוף שם אמם) ואזכיר עה"צ.

והוספה בבטחון בה' – מוסיפה בברכות ה'.

מצו"ב – 100 ל"י מקופת כ"ק מו"ח אדמו"ר להצלחה.

ז. ש.

בנוגע לעצמה: תתענין ובהקדם ע"ד שידוך ועי"ז יפתרו כמה מהבעיות אודותן כותבת.

בנוגע לילדי' שי': תשתדל שיהיו ככל האפשרי בחברת ילדים בני גילם, ואין כדאי להזכירם ע"ד האב ע"ה (באם אין שואלים אודותו) כיון שזה מוסיף במתח החיים שלהם וכו'.

בנוגע לניתוח – כדעה אחידה דשני רופאים מומחים.

חינוך דתי ובבי"ס דתי ספוג אמונה וקיום מצות – גם יבסס מצב הרוח ויוסיף בבטחון עצמי דהילדים וכו'.

השמות של כל אלה אודותם כותבת (בצירוף שם האם) ואזכיר עה"צ.

ח. מ.

אחת מתפילותינו – אל תצריכנו לידי מתנת בו"ד.

ה' בודאי נתן לה (ולחברותי' במצב שלה) הכח והמרץ להתגבר על מצבן, כולל – היציאה מן הבדידות (כביטוי' במכתבה), ולא ע"י "מתנת בו"ד", כ"א בכח עצמן. ואחת הדרכים בזה – ע"י עידוד ועזר (רוחני, או גשמי) לאלו הזקוקים לזה (אשר רבים הם בכל עיר וחוג, אף שקצתם מתביישים לדבר אודות זה וכו' – והרי דוקא על אלו הרחמנות גדולה יותר).

ט. ש.

להודיע השמות דכל אלו אודותם כותבת (בצירוף שם האם) ואזכיר עה"צ. והתחזקות ובטחון בה' – מוסיפה בברכות ה' בהמצטרך.

י. י.

להודיע גם שם אמה ואזכירה עה"צ.

התבוננות במצב אה"ק המוקפת אויבים ושונאים ובכ"ז קיימת ומתבססת, אי אפשר שלא תביא להכרה אשר לא ינום ולא יישן ה' שומר ישראל ונותן הוא כח ועצמה לצה"ל וכו', ולמרות שכמה מהמובחרים שבהם נפלו בקרב, ה' ינקום דמם, – נפל פחד צה"ל על האויבים כו' – וזה גם מביא לבטחון בה' גם בחיים הפרטים של איש ואשה הישראלים.

מהסגולות לחיזוק בבטחון – מזוזות (בדוקות) בכל הפתחים.

כ. ט. ר.

להודיע השמות (בצירוף שם האם) ואזכיר על הציון.

מצו"ב זוג תפילין בשביל בנה שי' הבר מצוה.

ל. ב.

תתענין ובהקדם ע"ד שידוך ועי"ז יפתרו כמה מהבעיות אודותם כותבת.

הקרובים שי' ברוסיא יבקשו היתר יציאה משם עוה"פ ועוה"פ וסו"ס יַרשום לעלות לאה"ק.

השמות דכל אלה אודותם כותבת (בצירוף שם אמם) ואזכיר עה"צ.

ל. א.

בנוגע לילדי' שי': תשתדל שיהיו ככל האפשרי בחברת ילדים בני גילם, ואין כדאי להזכירם ע"ד האב ע"ה (באם אין שואלים אודותו) כיון שזה מוסיף במתח החיים שלהם וכו'. וה' יצליחה ותרוה נחת מהם. להודיע גם שם אמה והשמות דהילדים שי' ואזכיר עה"צ.

מ. צ.

להודיע גם שם אמה והשמות דהילדים שי' ואזכיר עה"צ.

הפרשת האשה לצדקה לפני הדלקת הנרות בערב שבת וערב יו"ט (בלי נדר) – ממשיכה שלום בבית ובסביבה.

א. מ.

בנוגע: 1) לאחותה תי' – באם המדובר יר"ש ובעל מדות טובות תתענין בהשידוך. 2) לחמי' שי' – ע"פ כתבה כדאית השתדלות (בדרכי נועם – באם אפשרי) שלא יבקרם. אזכיר על הציון לתוכן כתבה.

מ. מ.

אזכיר עה"צ לתוכן כתבה. בנוגע לבנה שי' שבצה"ל – בודאי מדייק ככל הדרוש במצות תפילין. ובפרט שעלי' נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ובמקומו וסביבתו עתה בטח מוסיף ומשתדל ככל התלוי בו – שכל חבריו שליט"א יעשו ככה. והרי זה טובת היחיד וטובת הרבים וטובת הכלל. ונאמר והי' מחניך קדוש – אשר אז (ככתוב בתחלת הפסוק) ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך לפניך. והוספה בבטחון בה' בכלל ובפרט – מוסיפה בברכת ה'.

ס. ר.

אזכיר עה"צ ויהי רצון שתבשר טוב.

ס. ע.

תתענין ובהקדם ע"ד שידוך ועי"ז יפתרו כמה מהבעיות אודותם כותבת. ובנוגע לבתה הצעירה תי' – תשתדל שתהי' בחברת ילדות בני גילה, ואין כדאי להזכירה ע"ד האב ע"ה (באם אינה שואלת אודותו) כיון שזה מוסיף במתח החיים שלה וכו'.

ע. נ.

מצו"ב – 180 ל"י מקופת כ"ק מו"ח אדמו"ר להצלחה.

ע. י.

כיון שעזרתה לבת השני' תי' באותה המסירה ולבביות וכו' כלבת הראשונה תי' וההשתדלות עוד גדולה יותר – בודאי החילוק בכמות לא ישפיע על היחס וה' יצליחן.

מצו"ב – 100 ל"י מקופת כ"ק מו"ח אדמו"ר בתור השתתפות סמלית בהוצאות החתונה להצלחה.

ע. נ.

מצו"ב – 180 ל"י בתור עזר (סמלי) מקופת כ"ק מו"ח אדמו"ר להצלחה.

ע. ב.

בנוגע לילדי' שי': תשתדל שיהיו ככל האפשרי בחברת ילדים בני גילם, ואין כדאי להזכירם ע"ד האב ע"ה (באם אין שואלים אודותו) כיון שזה מוסיף במתח החיים שלהם וכו'.

להודיע גם שם אמה ואזכיר על הציון.

פ. י.

בנוגע לילדי' שי': תשתדל שיהיו ככל האפשרי בחברת ילדים בני גילם, ואין כדאי להזכירם ע"ד האב ע"ה (באם אין שואלים אודותו) כיון שזה מוסיף במתח החיים שלהם וכו'. להודיע גם שם אמה ואזכיר עה"צ.

וכדאי שתתענין ותעשה את התלוי בה בנוגע לשידוך עבורה, וה' יצליחה.

ק. ע.

נכון וטוב – בשבילה ובשביל הילדים שי' – שתתענין ותעשה את התלוי בה בנוגע לשידוך, וה' יצליחה. ויש לקוות שכמה מהבעיות שלה – תתבטלנה עי"ז.

ק. ד.

ת"ח על האיחולים הטובים. ויהי רצון שיקויים בה ובילדי' שי' מש"נ דברי ה' לכל המברך את בנ"י: ואברכה מברכיך.

ש. מ.

צנתור הלב (באם כוונתה לבחינה הנקראת caterisation) – באם נעשה ע"י מומחה אין בו חשש היזק כו'. ובאם הרופא לא רק מציע לעשותו, אלא גם דורש – איני רואה סיבה לדחות הדרישה.

ש. י.

נכון וטוב – בשבילה ובשביל הילדים שי' – שתתענין ותעשה את התלוי בה בנוגע לשידוך עבורה, וה' יצליחה. ויש לקוות שכמה מהבעיות שלה – תתבטלנה עי"ז.

להודיע השמות של כל אלה אודותם כותבת (בצירוף שם אמם) ואזכיר על הציון.

ש. ר.

נכון וטוב – בשבילה ובשביל הילדים שי' – שתתענין ותעשה את התלוי בה בנוגע לשידוך עבורה, וה' יצליחה. שידוך כשהחילוק בגיל עשר שנה ויותר – אינו מתאים כלל.

במצבה – חשוב מאוד זה, שככתבה, הורי' שי' גרים לא רחוק ממנה, ולכן צ"ע והתייעצות הכדאי להעתיק לעיר (או אפילו לשכונה) אחרת.

להודיע השמות דכל אלו אודותם כותבת (בצירוף שם אמם) ואזכיר על הציון.

ד. ר.

בנוגע לעצמה: תתענין ובהקדם ע"ד שידוך ועי"ז יפתרו כמה מהבעיות אודותן כותבת.

בנוגע לילדי' שי': תשתדל שיהיו ככל האפשרי בחברת ילדים בני גילם, ואין כדאי להזכירם ע"ד האב ע"ה (באם אין שואלים אודותו) כיון שזה מוסיף במתח החיים שלהם וכו'.

להודיע השמות ודילדי' שי' (בצירוף שם האם) שכן מזכירים בתפלה.

לכאו"א מהנ"ל ולכולן – תחיינה:

פורים שמח וקיום מש"נ במגלת אסתר: ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר –

כן תהי' לנו.


המענות הבאים לקמן צורפו בגליון בפ"ע למכתב הקודם.

שעלי' נאמר תבוא כח, יו"ד. וראה ברכות ו, א. וש"נ.

ונאמר תצא כג, טו.

ואברכה מברכך לך לך יב, ג.

במגלת אסתר ח, טז.