ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קז

ב"ה, ח' אדר תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אבא שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ו' אדר,

יסיח דעתו מהמכ', ולפלא גדול הספק – בדבר שאין בו ממש כלל.

בברכת הצלחה בעבוה"ק ולהסתדרות טובה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה אבא הלוי לוין, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ח אגרת ו'תתקכח, ובהנסמן בהערות שם.