ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קט

ב"ה, י' אדר, תשל"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכ' מיום ד' אדר עם המצו"ב –

פשוט שלא נשלחו לתו"א לנהל את הישיבה כ"א להיות דוגמא חי' לחי"ל ולהשפיע על הת' גם בדיבור וכו', וככל תלמיד בכל ישיבהלהציע שיפורים (כיון שע"פ הנודע שלב יודע מרת נפשו יש ענינים שהת' יודעים, ולא ההנהלה).

– באם אין יכולים לקבל עליהם המרות או בכלל להתדבר עם ההנהלה – מובן שאין ענין לנהל מחלוקת וכו' – ויעברו לתו"ת בכחב"ד (בתור תלמידים).

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


נדפסה ב"ספר השליחות" (קה"ת תשמ"ז) ע' 504.

האגרת היא להתלמידים השלוחים לישיבת תורת אמת, בירושלים עיה"ק תובב"א. ראה גם לקמן אגרת י'רצו (ע' שא).

פשוט כו' ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 344 ואילך.

לתו"א = לישיבת תורת אמת.

לחי"ל = לחסיד, ירא שמים ולמדן.

שלב . . נפשו משלי יד, יו"ד.