ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קי

ב"ה, י"ב אדר תשל"א

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק כו' מו"ה שמחה בונם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בתודה קבלת הפ"ש מכת"ר שנמסרה לי ע"י ש"ב הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' ר' אברהם שי' שרייבר.

ובהתקרבנו לימי הפורים הבע"ל, הנני לאחל לכת"ר פורים שמח ולהמשיך משמחה זו על כל השנה כולה.

בטח ינצל כת"ר יום הפורים בפרט להשפיע על כל המושפעים – וב"ב שי' – שלו לקיים המצות המיוחדים ליום זה, ובכללם משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. ועיין רמב"ם סוף הל' מגילה.

ויקויים מש"נ ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו (כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו) וכדרז"ל על פסוק זה אורה זו תורה וכו' ויקר אלו תפלין.

בכבוד ובברכה לפורים שמח ולבשו"ט.


מו"ה שמחה בונם: שרייבר, לוגאנא.

מש"נ אסתר ח, טז.

אין מקרא . . פשוטו שבת סג, א. וש"נ.

וכדרז"ל מגילה טז, ב.