ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קטו

ב"ה, כ' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנחם מענדל הלל שי'

שלום וברכה!

במענה לשאלתו במכ',

כיון שמשכורתו במסעדה אינה מספיקה לפרנסתו – יתענין בפרנסה אחרת (ע"פ עצת ידידים) – במילאן או במק"א.

בעת רצון אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה להסתדרות טובה.


מו"ה מנחם מענדל הלל: גנסבורג, מילאנא. אגרת נוספת אליו – לקמן אגרת י'רצט (ע' שב).