ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קכב

ב"ה, ג' ניסן, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה אלי' שי' ביסק וב"ב יחיו,

ומו"ה אפרים שי' ביסק וב"ב יחיו,

ומו"ה יצחק שי' ביסק וב"ב יחיו,

ומו"ה ישראל שי' קונסון וב"ב יחיו

– כולל גם אלה שעלו משם לפניהם ושיעלו אחריהם – יחיו

שלום רב וברכה!

מאשר הנני קבלת המברק מעליתם לארצנו הקדושה בשעה טובה ומוצלחת, ובשורה טובה על בשורה טובה – מהסתדרותם בנחלת הר חב"ד,

אשר תקותי חזקה אשר כשמה כן תהי', נחלה בלי מצרים ועלי' באופן דמוסיף והולך, כבכל עניני קדושה שמעלין בקודש. שמזה מובן גם כן שכל הוספה במספר המתישבים בנחלה זו, ובפרט מאחינו בני ישראל אשר עמדו בנסיון בהיותם במצור ובשבי' וכו' – הרי זו הוספה בכמות ועוד יותר באיכות בכל עניני הנחלה, ועל ידי זה בכל עניני חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ועל ידי זה בכל עניני ארצנו הקדושה.

ויהי רצון אשר גם זה יוסיף בברכת ה' לכל אחד ואחת מהם עם משפחותיהם – שליט"א – בהמצטרך להם מנפש ועד בשר, ותהי' העלי' ברוחניות ובגשמיות גם יחד. ועוד, וגם זה עיקר, אשר זה יוסיף פרצה בההגבלות שהיו עד עתה לאחינו בני ישראל אשר שם; וכל אלה אשר עליהם לצאת משם יהי' זה בלי העלמות והסתרים בטוב הנראה והנגלה, וכל אלה אשר עליהם להמשיך וימשיכו בפועל בביסוס היהדות והפצתה והפצת המעינות במיוחד במדינה ההיא ובסביבותי' – יהי' המשך עבודתם-בקודש זו מתוך הרחבה ובלי כל העלמות והסתרים ומתוך שמחה וטוב לבב, ויאירו המחשכים במקומות ההם על ידי שיעוררו את כל אחד ואחת מבנ"י אשר שם לדעת בחוזק ובהתמדה אשר נפש כל אחד ואחת מהם היא חלק אלוק ממעל ממש, נר הוי' נשמת אדם, ויוסיפו באור נר זה על ידי נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה היא תורת החסידות.

ואשרי חלקם של כל אלה הממשיכים בעבודה קדושה זו, וכידוע שיחת קודש מכ"ק מו"ח אדמו"ר אשר עוד מעט ויבוא קץ גלותנו בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, און מ'וועט זיך כאַפּן פאַרן קאָפּ ס'אַ טייערע צייט ס'איז געווען ערשט-אָ וואָס מ'האָט געקענט אויפטאָן אין אידישקייט און תורה ומצוות וכו', וואָס וואו קען מען האָבן אַזאַ געלעגנהייט לאחרי הגאולה האמיתית והשלימה, ועל דרך זה בנוגע דידן.

בברכה להסתדרות טובה בגו"ר גם יחד ובשורות טובות בכל האמור וחג הפסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. פשוט שהכתוב לעיל בסיום מכתבי יש לזה שייכות גם לאלה שכבר עלו לארצנו הק', אשר ילמדו מכל שכן וקל-וחומר ומה במקום ההוא התעסקו בהפצת היהדות והפצת המעינות בפרט וכו', על אחת כמה וכמה בארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועליהם להיות דוגמא חי' בזה לאלה שכבר עלו לפניהם ולאחינו בני ישראל אשר באה"ק בכלל. ויהי רצון שגם בזה יבשרו טוב.


נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 218, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

בנחלת הר חב"ד ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'קעט. י'רז. י'שנ. י'שפד.

נחלה בלי מצרים שבת קיח, סע"א.

שמעלין בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.

לדעת בחוזק ובהתמדה ע"פ תניא ספ"ג.

חלק . . ממש שם רפ"ב.

נר . . אדם משלי כ, כז.

נר . . אור שם ו, כג.

מאור שבתורה היא תורת החסידות ראה קרבן העדה לירושלמי חגיגה פ"א ה"ז. יפה ענף לפתיחתא דאיכ"ר ב. וראה גם לעיל אגרת י'יא, ובהנסמן בהערות שם.

וכידוע שיחת ראה סה"ש תש"ב ע' 9. לקו"ד ח"א קלג, ב. (נעתק ב"היום יום" ג מנחם-אב). וראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'תקעה, ובהנסמן בהערות שם.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.