ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קכד

[ו' ניסן, ה'תשל"א]

ישאל רב מורה הוראה בפועל המותר בכלל לעשות הנ"ל סמוך לש"ק.

בהכירי את הרופא הנ"ל שהוא יר"ש וכו' – בודאי הי' כאן איזו אי הבנה וכיו"ב. וידבר עמו עוה"פ ובדרכי כבוד, כי רופא טוב הוא, ובטוחני שימשיך בהענין (ומתאים להוראת תורתנו דכולנו יחד) לאחרי ש"ק ויצליח, וזכות הש"ק מסייעתו.


נכתב על גליוני המכתב מאור ליום ה' ויום ה', ו' ניסן ה'תשל"א.

ישאל רב כו' נכתב במענה לשאלה אם לעשות ליולדת ניתוח קיסרי בעש"ק, כיון שהרופא אומר שבשום אופן אינו רוצה לדחות הניתוח לאחרי ש"ק, כיון שאולי יהיו כבר חבלי לידה ויקשה עליו לעשות ניתוח.

המותר כו' ראה לקו"ש חט"ז ע' 518 ואילך. וש"נ. וראה גם לקמן אגרת י'קצ.

בהכירי בהמשך להנ"ל שכתב שהרופא עדיין מסרב לעשות הניתוח לאחרי ש"ק.