ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קכו

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' . . .

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו,

מ. שניאורסאהן

בברכת מז"ט לקשוה"ת דהנכדה זלטא תי' ובברכת החג,

ת"ח על הברכות. וכבר מלתי' אמורה בתוה"ק: ואברכה (ה' מקור הברכות) מברכיך, בברכתו של הק' שתוספתו מרובה על העיקר.

הטבילה בנה"ד – ה"ה לשכוח חיזו כו' ולא העיקר (והמשותף) שבעוה"ז געה"ת וגעה"ע (המצוה וכיו"ב).

וכמו ר"ז דשכח תלמוד בבלי היינו אופן הלימוד ושקו"ט, ולא הדינים וכו', ואדרבא: השוכח ד"א ממשנתו כו'. וק"ל.

***

בברכת החג ולהסתדרות טובה בגו"ר ולבשו"ט.

נ.ב. ז"ע נתקבל מכתבו מי"א ניסן, והפ"נ שבו יקרא על הציון הק'.

***

בברכת החג ולהצלחה רבה בביסוס והתפשטות כחב"ד.

המברק נתקבל, ות"ח על הברכות. וכבר מלתי' אמורה בתוה"ק: ואברכה (ה' מקור הברכות) מברכיך, בברכתו של הק' שתוספתו מרובה על העיקר.

***

הפרט"כ נתקבלו, ולקראת חג המצות כו'.

בברכת החג ולהצלחה רבה בביסוס הארגון על יסוהתוהמ"צ באור חסידותי ולבשו"ט.

***

בברכת החג ולהצלחה רבה בת"ת וקיום המצות ולהיות חי"ל ולבשו"ט.

נ.ב. נתעכב המשלוח ובנתים נתקבל הדו"ח מיום כ"ו ניסן ות"ח.

***

בברכת החג ולהצלחה רבה בעבודת הקודש ובפרט בהפצת המעיינות.

***

בברכת החג ולהצלחה רבה בעבודתה משמחת לב אלמנות ויתומים שי'.


כללי-פרטי.

וכמו שנאמר משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

בברכת . . וק"ל קטעים אלו למו"ה יצחק דובאָוו. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תריב (ע' מג), ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'שטו.

וכבר מלתי' כו' ראה ירושלמי ברכות ספ"ח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 224 הערה 6.

ואברכה . . מברכיך לך לך יב, ג.

שתוספתו . . העיקר ב"ר פס"א, ד.

הטבילה בנה"ד = בנהר דינור. זח"א רא, א. וראה תו"מ – סה"מ אייר ע' רכד, ובהנסמן שם הערה 36.

וכמו ר"ז ב"מ פה, סע"א.

השוכח ד"א ממשנתו אבות פ"ג מ"ח.

וק"ל ראה בארוכה לקו"ש חל"ד ע' 24 ואילך.

בברכת . . הק' קטעים אלו למו"ה ארי' ליב פנחס חצרנוב.

בברכת . . העיקר קטעים אלו אל תושבי כפר חב"ד.

הפרט"כ . . ולבשו"ט קטעים אלו אל "ארגון הבוגרים בי"ס למלאכה כפר חב"ד".

יסוהתוהמ"צ = יסודי התורה והמצוות.

בברכת . . ות"ח קטעים אלו אל תלמידי ישיבה גדולה אשר במלבורן.

חי"ל חסיד, ירא שמים ולמדן.

בברכת . . המעיינות קטע זה למו"ה מאיר פריימן, כפר חב"ד. נדפס ב"התקשרות" גליון תקלא ע' 11. אגרות נוספות אליו – לקמן אגרת י'ריז.

בברכת . . שי' קטע זה למרת שפרה מרוזוב, כפר חב"ד. אגרות נוספות אלי' – לעיל י'עב, ובהנסמן בהערות שם.