ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קלא

ב"ה, כ"ד ניסן, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צמ"ס וכו' הרא"מ שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתב כת"ר מי"ג בניסן, בהמשך לשיחתנו בעת ביקורו כאן.

וכפי הידיעות וגם על פי הנסיון צע"ג אם אפשר לפעול מה מבלי ביקור אישי של איש המתאים לזה, זאת אומרת שיוכל לבחון הדברים ולדבר בסגנון של נועם אבל בתוקף.

ועוד להוסיף וגם זה עיקר, שכנראה הענינים הם מבהילים עוד יותר מאשר ידעתי בעת שיחתנו כאן, ובקשתי את הרב חדקוב שי' לטלפן למר בזה.

ויהי רצון מה' אשר גָדַר פרצות עמו ישראל בעבר שיגדור פרצת עמו ישראל בהוה ובחסד וברחמים ובקרוב ממש. ואם בנוגע לסתם צרה ר"ל הורה הבעש"ט עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע, על אחת כו"כ בצרה איומה כנידון דידן, וקשה להאריך בדבר המצער ומבהיל.

בטח ידוע לכת"ר ע"ד פירוש [ה]אלי' רבה (סי' תרפ"ה) במאמר חכמינו ז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה, שזה כולל גם חודש ניסן (ומבאר בזה דברי רש"י התמוהים – תענית כ"ט סע"א, ד"ה משנכנס אדר, שרש"י מסיים שם "פורים ופסח", שלכאורה פסח מאן דכר שמי'). ויהי רצון שיהי' כן גם בהאמור, ובכל עניני הכלל והפרט.

בכבוד ובברכה.


הרא"מ: הרב אברהם מרדכי הרשברג, רב הראשי במקסיקו. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקמ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'שצ.

הורה הבעש"ט ראה כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות ס"ט ואילך. וש"נ.

עת צרה . . וממנה יוושע ירמי' ל, ז.

מאמר חכמינו ז"ל תענית כט, סע"א.

דברי רש"י התמוהים ראה גם לקו"ש חט"ז ע' 344 ואילך. תו"מ ח"ל ס"ע 120. וש"נ.