ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קלב

ב"ה, כ"ה ניסן, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מר אברהם שי'

המכונה ד"ר רולר

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מיום ד' ניסן עם המצורף אליו, ואח"כ גם כן קבלתי המשך לזה על ידי מזכירי הרב גרונר שי'.

והנה בכלל אין תחת ידי קרנות להדפסת ספרים מסוג אודותיו כותב, יותר נכון בכלל להדפסת ספרים, פרט לספרים הנכנסים בתחום המצומצם של חסידות וחינוך הכשר או כיו"ב. ואת כ' הסליחה.

בודאי למותר להוסיף למר אשר ספר כגון זה שבדעתו להו"ל, אם יודפס על ידי חברה מדעית, או קבוצת מדענים ובפרט רופאים, הנה עצם עובדה זו מוסיף בערך הספר והשפעתו וברצון להתענין בתוכנו וכו'.

כן עלי להוסיף, אף כי בודאי גם זה ידוע למר, אשר בכמה מדינות, ותקותי אשר גם באויסטרלי' כן הוא, יש על יד מוסדות המדע אשר שם, וכן על יד המכללות וכו' קרנות להוצאת ספרים, על כל פנים סיוע להוצאת ספרים מסוג זה, ולכל הפחות להוצאת חוברות לדוגמה, סיכום החיבור או פרק מהחיבור וכיו"ב, שזה פותח דלת לקבלת תמיכה ממוסדות אפילו במדינות אחרות, או אפילו מיחידים.

ומכיון שככתבו יש בזה תועלת הרבים, יהי רצון שזכות הרבים תסייע לכ' וימלאו משאלות לבבו לטובה.

בנועם קראתי השורות האחדות ע"ד מוצא משפחתו וראשי פרקים מעבודתו בעבר. ובודאי בהמשך למסורת המשפחה עוסק כ' ככל התלוי בו לא רק בריפוי גופני אלא גם בנוגע לבריאות הנשמה של כל אלה הפונים אליו, ובהוספה – מבלי לחכות עד שיפנו אליו, שהרי חובת כל או"א מאתנו בתוככי כלל ישראל היא להפיץ היהדות וערכי' בכל מקום בלי לחכות לביקור ובקשה וכו', והרי ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה.

בכבוד ובברכה.


ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה: קדושים יט, יח ובתו"כ ופרש"י עה"פ.