ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קלד

ב"ה, כ"ז ניסן, תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ כו'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק להערתי שבמקום "לויים במשמרותם" צ"ל "ולויים בדוכנם",

שח"א הקשה ע"ז שהרי נאמר ללוים במשמרותם (במדבר ח, כו) והלויים על משמרותם (דה"ב ח, יד),

ולפלא שלא העיר יתירה מזו: שכמה וכמה פעמים נאמר "משמרת" בשייכות עם גרשון קהת ומררי בתור לויים (ס"פ במדבר ותחלת פ' נשא), וכ"פ בנ"ך (כמצויין בקונקורדנציא).

והחילוק פשוט: ב"דוכנם" – מדגיש היחוד שבלויים לגבי כהנים וישראל, משא"כ "משמרותם" שהוא משותף לכהנים וללויים (וגם לישראל) – ראה תענית כו, א ושם. וכשבא בלויים בצירוף (– ניגוד –) לכהנים צ"ל ביאור נוסף בזה, וכבדה"י (שם): משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים גו' והשוערים גו'. ולכן הנוסח "כהנים בעבודתם ולויים במשמרותם וישראל במעמדם" – דורש תיקון (או הוספת ביאור, ואפילו כשיוסיף ביאור (ע"ד הנ"ל בדה"י) – עדיין מקום, ע"ד הערת חז"ל הידועה (קידושין ע, סע"א): מי סני לויים בדוכנם דאמור רבנן (מגילה ג, א. ובכ"מ)).

והרי הקדמתי התירוץ לקושיא הנ"ל בההערה שבסוף הערתי הנ"ל: להעיר מתענית (כו, א ושם) – דשם מפורש שהיו כ"ד משמרות כהונה, וכן לוי' וכן ישראל. וראה ג"כ במדב"ר (פי"א, ג). ולפני זה ציינתי למגילה שם ג"כ.

בכבוד ובברכה.


נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 455 ואילך, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אברהם סופר (שרייבער). אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

להערתי דלעיל אגרת שלפנ"ז בסופו.