ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קלז

ב"ה, י"א אייר, ה'תשל"א

ברוקלין.

. . . צדקה בכתבה שעל האדם לשאול בענינים שאינם מובנים לו.

(וידועה – הדגשת תורת חב"ד שצ"ל: דע את אלקי אביך, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון כו'").

אבל – אין צ"ל קושיא (בפי' הרגיל בתיבה זו), והעיקר – שאסור שיהי' זה בתור תנאי מקודם למעשה, כ"א בסגנון חז"ל: הקדמת נעשה לנשמע –

ובאופן כזה ניתנה לנו תורתנו תורת אמת ותורת חיים, ובאופן כזה קבלנו התורה. וביארו חז"ל שדוקא ע"י גישה זו מבינים התורה וכמש"נ תומת ישרים תנחם (שבת פח, א בסופו. עיין שם).


דע . . אביך: דברי הימים-א כח, ט.

ובל' הרמב"ם הל' יסודי התורה בתחלתן.

בסגנון חז"ל שבת פח, א.

וכמש"נ משלי יא, ג.