ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קלח

ב"ה, י"א אייר, תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום ג' אייר, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח למותר להדגיש על הכרח התחזקות בהנהגה בחיים היום יומיים שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, שנוסף על העיקר שכן הוא ציווי הקב"ה הרי זה גם הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה.

כשנופלים לאדם מחשבות והרהורי חרטה על הנהגה ומעשים בלתי רצוים ובתכיפות – צריך הוא לברר מאיזה "צד" באו: מיצרו הטוב, או ממנגדו. והבחינה העיקרית בזה – "תולדות" מחשבות אלו: באם המחשבות מולידות הוספת מרץ וחיות בקיום המצות, חיזוק בהנהגה יומית ע"פ שו"ע (כולל – בנוגע אלי' – שמירת סדרי בית הספר וכו') – ראי' שמקורן טהור וטוב הוא. באם מולידות עצבות ורשלנות ועצלות או רגש של יאוש – הרי זו הוכחה שבאו מיצר הרע (אלא שנתלבש ונתחפש בלבוש של ירא שמים) כי כל אלו (עצבות וכו') מפריעים לאדם בעבודת השם. ובנוגע אלי' – על ידי מעשים טובים תגרום נחת רוח לנשמת אבי' ע"ה, ולא ע"י מחשבות יאוש וכיו"ב. ובודאי המדריך רוחני – יסבירה באריכות יותר ע"פ המבואר בכמה מקומות.


עליהם נאמר: אחרי יח, ה.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.

לברר מאיזה "צד" באו ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' סז. (נעתק ב"היום יום" כג סיון).

ע"פ המבואר בכמה מקומות ראה תניא פכ"ו. ועוד.