ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קלט

ב"ה, י"א אייר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"ז ניסן, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח למותר להדגיש על הכרח התחזקות בהנהגה בחיים היום יומיים שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, שנוסף על העיקר שכן הוא ציווי הקב"ה הרי זה גם הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם.

ונכלל בהנהגה זו – בטחון ככל הדרוש בהשם – בורא האדם ומנהיגו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

נ.ב. במענה לשאלתה: ענין ההשגחה פרטית (דהשם – על כל אחד ואחת) הוא מיסודי אמונתנו ותורתנו,

ובמילא אין מקום ליאוש ח"ו ולא לכעס על בני אדם – שהרי ודאי שאין הם הבעה"ב על בנ"א אחרים.

אלא שאמרה תורה שעל האדם לעשות את התלוי בו בדרך הטבע.

וכן – שהאמצעי והדרך להמשכת ברכות השם בהמצטרך, ה"ז ההנהגה ע"פ רצון השם, וכנ"ל.


עליהם נאמר: אחרי יח, ה.

ובמילא אין מקום כו' ראה תניא אגה"ק סכ"ה (קלה, ב).