ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קמ

ב"ה, ערש"ק, י"ג אייר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו'

מוה"ר שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר אני בתודה קבלת כרך י"ב מס' אוצר הפוסקים, אשר ככרכים הקודמים לו מעשהו גם הוא אוסף הלכות למעשה מגדולי ומאורי ישראל בדורות שקדמונו, ראשונים כמלאכים, אשר לאורם נלך בחיי היום יום.

וכמדובר כמה פעמים שאם בכל הדורות והזמנים הכרח גדול הי' בספרים כמו אלו, על אחת כמה וכמה לאחרי המהפכות וגלות בתוך גלות וחורבן ר"ל של כמה מרכזי התורה ופיזור תלמידי חכמים בכל קצוי תבל מתוך העדר מנוחה ונחלה.

וחשיבות מיוחדת בימינו בשנים אחרונות ממש, אשר יש מתנכלים לתורתנו תורת אמת (אשר אמת שוללת פשרות ואין אמת אלא אחת) וחידושי עדיפי להו וכידוע* הצחות בזה "חידוש אמיתי בהחלט", שהרי הדן דין אמת לאמיתו אין זה חידוש אמיתי, כי כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני, משא"כ "מחדשים" הנ"ל, ר"ל מהם ומהמונם, הרוצים לחדש היפך הנאמר למשה מסיני. ובטח פירסום תורת פוסקי וגדולי ישראל בכל הדורות שקדמונו – יעמיד גם אותם על האמת, תורת אמת, ויצא דבר הוי' זו הלכה בכל תפוצות ישראל, הלכה למעשה, ועל פיהם ינהגו ויחיו בני ובנות ישראל בכל מקום שהם בחיי היום יום, על אחת כמה וכמה בשאלות הדורשות ביאור ובירור, ותרבה** הדיעה והחכמה והאמת עד שיקוים היעוד ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים.

ואשרי חלקם של כל אלה התומכים במפעל גדול זה, גדול בכמות ועוד יותר – באיכות, שבודאי אז יופיעו כרכים הבאים של אוצר הפוסקים בקצב מהיר, שהרי זו היא דרישת השעה ויפה שעה אחת קודם.

בכבוד ובברכת הצלחה לכת"ר ולכל חברי ההנהלה ולכל המסייעים בההו"ל דספרים אלו – שליט"א,

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' עג ואילך.

מו"ה שמואל קיפניס.

כרך י"ב מאוצר הפוסקים ירושלים, תשל"א. וראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'תרפט, ובהנסמן בהערות שם.

ראשונים כמלאכים ראה שבת קיב, ב. וראה לקו"ש חט"ו ע' 281 הערה 14.

הדן דין אמת לאמיתו ראה שבת יו"ד, א. וש"נ.

כל . . מסיני ראה לקו"ש חי"ט ע' 252 הערות 21-20. וש"נ.

דבר . . הלכה שבת קלח, ב.

היעוד ישעי' יא, ט. וראה רמב"ם הל' מלכים בסופן.

*) קונ' עה"ח פל"א.

**) רמב"ם תשובה ט, ב.