ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קמא

ב"ה, פסח שני, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס וכו'

מוה"ר משה ארי' ליב שי'

שלום וברכה!

נעם לי להכיר זה עתה את חתנו הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה מרדכי שי' קיפניס, אשר מסר לי ג"כ ספר[ו] נימוקי מלב"ם על ב"ק וב"מ.

ויישר חילו לאורייתא, ובפרט אשר החידושים הם במסכתות הנלמדות בישיבות, וזכות הרבים מסייעתו.

ויהי רצון אשר מתוך שמחה וטוב לבב יזכה את הרבים בעניני תורתנו תורת אמת בהמשך לשיעוריו בהלכה בישיבה הק' תורת אמת אשר בירושלים ת"ו ויראה רב נחת מבניך אלו התלמידים, וגם כפשוטו מבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצותי' מוארים באור וחיות חסידותיים.

בכבוד ובברכה לאיוש"ט ולבשו"ט.


מוה"ר משה ארי' ליב: שפירא. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ט אגרת ז'קפג, ובהנסמן בהערות שם.

נימוקי מלב"ם על ב"ק וב"מ ירושלים, תשל"א.

מבניך אלו התלמידים ספרי (הובא בפרש"י) עה"פ ואתחנן ו, ז.