ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קמב

ב"ה, פסח שני, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב שמעון נ"י חליואה, גיבראלטאר

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו עם המצורף אליו.

ויהי רצון שכשם שכתב הענין למען בני קהלתו . . כן יבשר טוב בתוכן מכתבו. ועוד, וכמובן שגם זה עיקר, שיבשר טוב מפעולותיו בקהלתו לביסוס היהדות האמיתית בלי פשרות, ובאופן דמוסיף ואור.

והרי הבטיחונו חכמינו ז"ל הבא לטהר (ודייק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע – תרתי משמע: לטהר עצמו ולטהר אחרים) מסייעין אותו, ובפרט שזכות הרבים מוסיפה סיוע על סיוע.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.

נ.ב. מצו"ב העתק מכתב מענה להנ"ל, ובודאי ימצא כת"ר הזדמנות לעזור להם בתוספת הסברה והשפעה כפי הצורך.


הבטיחונו חכמינו ז"ל: ראה שבת קד, סע"א. יומא לח, סע"ב.

ודייק אדמו"ר הזקן לקו"ת דרושי שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה (פט, ד ואילך).