ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קמג

ב"ה, פסח שני, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

הרב מנחם ישראל שי' פינק

רב ראשי בק"ק דן האג

שלום וברכה!

בזה הנני לאשר קבלת מכתבו מיום א' דר"ח אייר, ואזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבו לטובה בתוכן מכתבו.

ובודאי לדכוותי' למותר להדגיש גודל האחריות ויחד עם זה גודל הזכות של כל אחד ואחת שיכול להשפיע בסביבתו, ומשני הקצוות: מחד גיסא, על פי הודעת חכמינו ז"ל אשר לב ישראל ער הוא להקב"ה לתורתו ולמצוותיו, וראו זה במוחש בנוגע להנוער ובמדה חשובה גם בנוגע להמבוגרים בבני עמנו, אלא שמצפים ומשתוקקים שיגידו להם דברי אלקים חיים וניכרים דברי אמת (שאמת שוללת פשרות, עסקי חבילות וכיו"ב וד"ל), ובדברים היוצאים מן הלב פעם אחר פעם, וחזקה לתעמולה זו שאינה חוזרת ריקם.

ולאידך גיסא, חוסר ההשתדלות בדבר זה אין זה רק כפי שהי' באיזה דורות לפנינו, שאז מי שהחמיץ הזדמנות להשפיע גרם שזה שהי' יכול להיות למדן גדול הנה מחוסר ההשתדלות בזה נשאר למדן קטן, ותמורת היותו ירא שמים גדול נשאר ירא שמים פחות. לא כן עכשיו שהשאלה היא פיקוח נפשות ממש, שיהי' יהודי וכו', וכנראה גם זה בחוש.

ואם בכל הדורות ובכל המקומות הנה ואהבת לרעך כמוך כלל גדול הוא בתורה, על אחת כמה וכמה במדינות מסויימות, ועל דרך המדינה בה נמצא עתה, ובתקופתנו רבת הבילבולים והמבוכה וטישטוש הערכים, ועד לקרוא לאור חושך ולחושך אור, שבהמשך להאמור לעיל רבה האחריות כמה פעמים ככה וביחד עם זה גם הזכות.

וכיון שאין הקב"ה דורש אלא לפי כוחם של כאו"א, בודאי ובודאי שנותנים הכוחות מלמעלה למלאות תפקיד האמור, ואין הדבר תלוי אלא ברצון ובהחלטה תקיפה, וללא חת מהמלעיגים ומהדוגלים בשם הפשרות וכו'.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב. מצו"ב הלקו"ש העתק מכתב כללי שתקותי שיענין את כת"ר.


הודעת חכמינו ז"ל: ראה שהש"ר עה"פ (ה, ב) אני ישנה ולבי ער.

ובדברים היוצאים מן הלב ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

וחזקה לתעמולה כו' ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' רד. "היום יום" יב תשרי.

ואהבת . . בתורה קדושים יט, יח. תו"כ (הובא בפרש"י) עה"פ.

לקרוא . . אור ע"פ לשון הכתוב – ישעי' ה, כ.

דורש אלא לפי כוחם כו' ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

מכתב כללי דלעיל אגרת י'קכה.