ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קמז

ב"ה, פסח שני, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מר ישראל שי' פיינהנדלר

רמת השרון

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' אייר, בו כותב אודות ענין התפלה בשפתים סגורות, שכנראה כוונתו לתפלה במחשבה בלבד בלי דיבור ועקימת שפתים,

ולפלא השאלה והספק בזה, שהרי מבואר בש"ס ופוסקים אשר תפלה צריכה להיות בדיבור, ואפילו תפלה בלחש הרי ענינה על דרך "שפתי' נעות וקולה לא יישמע (לאחרים)", אף שצריכה להיות גם כוונה, וכמאמר רבותינו ז"ל "תפלה בלי כוונה כגוף בלי נשמה",

ובלשון רבינו הזקן בעל השלחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) והתניא (פוסק בנסתר דתורה) – "פסק ההלכה הערוכה בתלמוד ופוסקים דהרהור לאו כדבור דמי, ואם קרא ק"ש במחשבתו ובלבו לבד בכל כח כוונתו לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולקרות, וכן בברכת המזון דאורייתא ובשאר ברכות דרבנן ובתפלה, ואם הוציא בשפתיו ולא כיון יצא ידי חובתו בדיעבד ואין צריך לחזור לבד מפסוק ראשון של ק"ש וברכה ראשונה של תפלת שמונה עשרה" (תניא, ריש פ' ל"ח).

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


מבואר בש"ס ופוסקים: ברכות לא, א. רמב"ם הל' תפלה פ"ה ה"ט. טושו"ע (ודאדה"ז) או"ח הל' תפלה סק"א ס"ב. וראה מג"א שם סק"ב. שו"ע אדה"ז שם ס"ד.

שפתי' . . (לאחרים) שמואל-א' א, יג. ברכות שם. וראה ירושלמי ברכות רפ"ד. טור שם ובב"י שם (ד"ה ומ"ש י"א). שו"ע אדה"ז שם ס"ב.

וכמאמר רבותינו ז"ל ראה של"ה מסכת תמיד עמוד התפלה ענין חנוכה (רמט, סע"ב).

תניא, ריש פ' ל"ח וראה בהנסמן ב"מ"מ, הגהות והערות קצרות" לשם (ע' רמא).